top of page

Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de nagelstudio en een cliënt waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. INSPANNING NAGELSTUDIO

De nagelstudio zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelstudio zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. AFSPRAKEN

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de nagelstudio melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de nagelstudio 50% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan afgesproken tijd in de studio komt mag de nagelstudio in overleg met de cliënt de afspraak verzetten naar een ander tijdstip of andere datum. Dit om te voorkomen dat de volgende cliënt te lang moet wachten door de uitloop.

4. BETALING

De nagelstudio vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De nagelstudio vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

De cliënt voorziet de nagelstudio vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

De nagelstudio neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De nagelstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelstudio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. GEHEIMHOUDING

De nagelstudio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. AANSPRAKELIJKHEID

De nagelstudio is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de nagelstudio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De nagelstudio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

8. GARANTIE

De nagelstudio geeft de cliënt 3 dagen garantie op de behandeling en de producten.

Deze garantie vervalt indien:

*De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.

*De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.

*De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.

*De cliënt de adviezen voor noodzakelijke onderhoud van de kunstnagels niet heeft gevolgd.

*De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

*De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

*De cliënt zwanger is of medicijnen gebruikt.

*De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.

9. BESCHADIGING & DIEFSTAL

De nagelstudio heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelstudio meldt diefstal altijd bij de politie.

10. KLACHTEN

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de nagelstudio. De nagelstudio moet de klager binnen vijf werkdagen antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de nagelstudio de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien de nagelstudio en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan er geen geld terug worden gegeven.

11. NAIL-ART

Indien de nagelstudio een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij de nagelstudio.

12. Leeftijd

Geen gel- of acrylnagels onder de 18 jaar, noch met toestemming van de ouders. Bij geval van twijfel kan gevraagd worden om een identiteitsbewijs.

13. CADEAUBON

Het op de bon vermelde arrangement of de waarde daarvan, dient in één keer te worden besteed en is niet inwisselbaar voor contant geld. Elke verandering in de waarde en/of kenmerken maakt de cadeaubon ongeldig. Voor het verzenden van de cadeaubonnen brengen wij € 2,50 aan verzend- en administratiekosten in rekening.

14. BEHOORLIJK GEDRAG

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de nagelstudio het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaf van redenen.

15. RECHT

Op elke overeenkomst tussen de nagelstudio en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

bottom of page